Odměna advokáta za poskytování právních služeb vychází primárně z dohody mezi advokátem a klientem. Výše odměny je závislá na rozsahu a složitosti, časové náročnosti poskytované služby a zohledňuje rovněž míru odpovědnosti advokáta v konkrétním případě.

Pokud cena není určena předem dohodou smluvních stran, určí advokát svoji odměnu v souladu s vyhláškou č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb /advokátní tarif/, za jednotlivé úkony právní služby.

Jednorázové konzultace jsou poskytovány za paušální odměnu 1.000 Kč – 2.000 Kč bez DPH.

Advokát je oprávněn odměnu za právní služby a náhrady navýšit o zákonnou sazbu DPH.

Mgr. Daniel Mucha je při výkonu advokacie řádně pojištěn z titulu odpovědnosti za škodu v rozsahu stanovenou právními předpisy ČR, jakož stavovskými předpisy ČAK.

Pro případné spory vzniklé mezi klientem – spotřebitelem a advokátem je Česká advokátní komora orgánem pověřeným pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Více informací lze nalézt na internetových stránkách – www.cak.cz


Pro bližší informace kontaktujte advokátní kancelář.