Kancelář je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES /obecné nařízení o ochraně osobních údajů/, správcem Vašich osobních údajů, což znamená, že provádí jejich zpracování, určuje účel a prostředky tohoto zpracování, odpovídá za něj.

Správcem osobních údajů je:

Mgr. Daniel Mucha
IČ: 662 53 632
Sídlem: U Soudu 363/10, 460 01 Liberec 2
E-mail: advokat.mucha@hotmail.com
Tel.: +420 602 103 407, +420 485 113 459

Veškeré informace o klientech jsou shromažďovány a uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, unijními předpisy a stavovskými předpisy, přičemž takto získané údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem poskytování právních služeb, a to v rozsahu nutném pro splnění účelu, k němuž byly shromážděny.

Současně je advokát povinnou osobou podle zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti o financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a dle tohoto zákona je povinen provádět opatření podle tohoto zákona a dalších předpisů, mimo jiné provádět identifikaci a kontrolu klienta. Za tímto účelem je povinen shromažďovat a uchovávat osobní údaje klienta, pořizovat kopie dokladů, z nichž tyto údaje ověřil.


Pro bližší informace kontaktujte advokátní kancelář.